ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAG

Senast uppdaterad den 10 mars 2024

Dessa allmänna villkor (hädanefter ”Allmänna Villkor”) är tillämpliga på samtliga tekniska och juridiska uppdrag som utförs av Services We Trust AB och deras intressebolag eller filialer (individuellt och gemensamt ”SWT”, ”oss” eller ”vi”) genom dess delägare och anställda för kunds räkning, såvida inte annat följer av tvingande lag. Genom att ni anlitar SWT anses ni ha accepterat dessa Allmänna Villkor.

 

 1. VÅRA TJÄNSTER

1.1 SWT kommer efter bästa förmåga, inom ramen för lag, tillvarata kundens intresse. Alla uppdrag vi åtar oss kommer att utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet.

1.2 Alla uppdrag som vi åtar oss är att anse som ett åtagande för SWT och aldrig för någon enskild fysisk person anställd på SWT. Alla som arbetar för eller anlitas av SWT omfattas av dessa Allmänna Villkor och dessa personer ska, under inga omständigheter, förutom då det specifikt regleras i lag, ha något individuellt ansvar gentemot er.

1.3 Alla aspekter och frågeställningar inom en transaktion eller ett affärsupplägg anses vara ett enda uppdrag även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, handhas av flera olika jurister eller utvecklare inom SWT, adresserar flera områden, flera separata fakturor ställs ut eller om vi företräder flera juridiska och/eller fysiska personer.

1.4 När ett ärende blivit allmänt känt förbehåller vi oss rätten att lämna information om vår medverkan och om andra redan allmänt kända uppgifter i marknadsföringssyfte, inkl. att visa era ägda eller licensierade logotyper i vårt marknadsföringsmaterial. Om ett ärende inte är allmänt känt offentliggör vi vår medverkan enbart om ni uttryckligen samtyckt till att vi får göra sådant offentliggörande om vår medverkan.

1.5 SWT kan vara skyldig enligt lag att lämna ut information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och kostnaden för de tjänster som vi har levererat till er. Ni samtycker till att SWT har rätt att lämna ut sådan information i enlighet med aktuella regler genom att anlita oss.

 

 1. ARVODEN OCH KOSTNADER

2.1 Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god affärssed. Arvodet fastställs vanligtvis utifrån diverse olika faktorer så som nedlagd tid i uppdraget, uppdragets komplexitet, utvecklarnas eller juristernas sakkunskap, skicklighet och erfarenhet samt de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, tidsnöd och uppnått resultat.

2.2 Om möjligt, kan vi innan ett uppdrag påbörjas och på er begäran göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till. En uppskattning är baserad på den information vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris. Om ni begär det kan vi

även under uppdragets löptid löpande hålla er underrättade om upparbetat arvode. Fasta arvoden gäller endast vid skriftlig överenskommelse mellan kund och SWT.

2.3 Utöver arvoden debiterar vi vissa kostnader. Kostnaderna kan bl.a. inkludera registreringsavgifter, avgifter för databassökningar, andra rådgivare och fackmän, bud och resor, inhyrd personal, catering, telefonkonferenser och omfattande kopiering. Dessa typer av kostnader faktureras separat.

2.4 Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss. Vi ansvarar inte för arvoden och/eller kostnader som sådana rådgivare debiterar, oavsett om dessa betalas av oss och debiteras er som utlägg eller om dessa vidarebefordras till er för betalning.

2.5 Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter, vilka kommer att debiteras enligt tillämplig lag.

 

 1. FAKTURERING OCH BETALNING

3.1 Om inte annat skriftligen överenskommits, kommer SWT att fakturera er månadsvis via e-post. Vi kan i vissa fall acceptera att fakturera er via en tredje parts faktureringssystem om vi finner att villkoren, och situationen i övrigt, talar för att en sådan faktureringslösning är godtagbar.

3.2 Vi kan i vissa fall komma att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

3.3 Våra fakturor förfaller till betalning på det förfallodatum som anges på fakturan. Saknar fakturan förfallodatum förfaller fakturan till betalning 30 dagar från det att fakturan avsänts eller krav på betalning annars framställts.

3.4 Våra fakturor för nedlagt arbete kommer att adresseras till er i egenskap av kund om inget annat avtalats. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag. 

 1. KUNDKÄNNEDOM

Innan vi kan acceptera ett uppdrag måste vi i vissa fall enligt lag inhämta uppgifter om kunden och uppdraget i en omfattning som gör det möjligt för oss att hantera och bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som är involverad i uppdraget. Om en juridisk person på något sätt är involverad i uppdraget kan vi komma att be dig tillhandahålla oss med bl.a. identitetshandlingar avseende de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över sådan juridisk person samt information och dokumentation utvisande varifrån medel, fastigheter och andra tillgångar kommer. All information som vi inhämtar från er i syfte att utföra dessa kontroller kommer att verifieras av oss och vi kan i samband med en sådan verifikationsprocess komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer att lagras av oss i syfte att kunna visa efterlevnad av tillämplig lagstiftning.

 

 1. PERSONUPPGIFTER

SWT är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas av oss i samband med ett uppdrag. SWTs behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och vår, vid varje tid gällande, personuppgiftspolicy. Ni finner vår aktuella personuppgiftspolicy på vår hemsida.

 

 1. RÅDGIVNING

6.1 Vår rådgivning är anpassad utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det enskilda uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att dessa är fullständiga och korrekta. Vidare har vi även rätt att inhämta och acceptera instruktioner från de personer som vi har skäl att anta har rätt att instruera oss.

6.2 Ni kan inte förlita er på vår rådgivning inom ramen för ett annat uppdrag eller använda rådgivningen för andra ändamål än det för vilket den lämnades. Vår rådgivning i ett specifikt uppdrag omfattar aldrig skatt eller möjliga skattekonsekvenser, om inte annat skriftligen avtalats.

6.3 Vår rådgivning omfattar enbart juridiska och/eller tekniska frågor i det specifika uppdraget. I den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än dessa tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.

6.4 Gällande vår juridiska rådgivning, kan vi endast lämna råd om rättsläget i Sverige och endast råd om de lagar och regler som är tillämpliga inom Sveriges jurisdiktion. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i dessa jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och vad vi uttrycker i dessa fall utgör inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på.

6.5 De råd vi lämnar till er i ett uppdrag är baserade på rättsläget vid den tidpunkten de lämnades till er. Vi åtar oss inte, och vi är inte skyldiga, att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

6.6 Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

7.1 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till priset av tjänsten som kunden betalat för detta enstaka tillfälle. Vi accepterar inte någon skyldighet att utge viten. Vi accepterar inte heller något ansvar för indirekta skador eller följdskador som drabbar er.

7.2 Begränsningen av vårt ansvar till det belopp som anges i 7.1 gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet eller om skadorna är hänförbara till samma uppdrag. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

7.3 Vårt ansvar ska reduceras med det belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.

7.4 Med undantag för vad som anges i punkt 7.8 åtar vi oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av vår rådgivning (inkl. alla dokument, resultat och liknande handlingar som vi har givit er i samband med rådgivningen).

7.5 Vi ansvarar inte för att fastställda tidsfrister inte uppfylls eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, om inte annat skriftligen avtalats.

7.6 Om vi inte särskilt åtagit oss att tillhandahålla rådgivning om skatt ansvarar vi inte för skada som uppkommit genom att ni, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförts skatt eller riskerat att påföras skatt.

7.7 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss och detta gäller oavsett om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med dem eller om det är vi eller ni som kontrakterat dem eller om de rapporterar till oss eller till er. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras arbete.

7.8 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Vidare ansvarar vi inte för skada som ni förorsakats till följd av att vi iakttagit god affärssed eller de skyldigheter som vi uppfattat åligger oss enligt lag.

7.9 Ansvarsbegränsningen enligt detta avsnitt 7 gäller såväl för SWT som för delägare eller tidigare delägare i SWT och andra personer som arbetar för eller har arbetat för eller anlitas av eller har anlitats av SWT.

 

 1. KOMMUNIKATION

8.1 Vi kan komma att kommunicera med våra kunder och andra parter i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via e-post och Internet, även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi åtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

8.2 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetslösningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon eller på annat lämpligt sätt.

 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH SEKRETESS

9.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss, men ni har rätt att använda dessa för de ändamål för vilka de lämnats. Inget dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss får ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål, om inte annat skriftligen avtalats.

9.2 Vi har rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant till andra rådgivare och fackmän som ni arbetar med om vi anser att det kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för er.

 

 1. UPPDRAGETS UPPHÖRANDE

10.1 Ni kan när som helst begära att vi ska frånträda uppdraget. Om ni gör detta måste ni, under alla omständigheter, erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft innan uppdraget upphörde.

10.2 Vi kan frånträda uppdraget när som helst efter att betalning inte erlagts på förfallodatumet.

 

 1. HANTERING AV HANDLINGAR

11.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats inom ramen för uppdraget. Dokumenten och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs av lag.

11.2 När ett uppdrag avslutas överlämnas originalhandlingar till er, om inte annat överenskommits. Om vi på er begäran skickar värdehandlingar sker det på er risk. Vi har rätt att behålla en kopia av alla originalhandlingar för vårt eget arkiv.

 

 1. FÖRFARANDET VID KLAGOMÅL OCH KRAV MOT OSS

12.1 Vi har som mål att alla våra kunder ska vara nöjda med den rådgivning vi tillhandahåller och att den uppfyller era förväntningar. Om ni har synpunkter på hur vi hanterar uppdraget är det viktigt för oss att få veta detta. Vi ber er att i första hand kontakta ansvarig kontaktperson.

12.2 Krav gentemot oss ska framställas till din kontaktperson hos SWT. Alla sådana krav ska åtföljas av en skriftlig redogörelse över det påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet och den

förväntade skadan. Krav får inte framställas senare än sex månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för den del av uppdraget som kravet avser eller (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er, eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er. Ett krav kan, under inga omständigheter, framställas efter utgången av den preskriptionstid som gäller enligt lag.

12.3 Om ert krav mot oss baseras på tredje mans eller någon myndighetskrav mot er ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning, förutsatt att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som anges i dessa Allmänna Villkor – håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förlikar eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt skriftliga samtycke ska vi inte ha något ansvar för kravet.

 

 1. OLIKA SPRÅKVERSIONER

Dessa Allmänna Villkor har tagits fram på svenska och engelska. Om, och i den mån, den engelska översättningen inte överensstämmer med den svenskspråkiga lydelsen gäller den svenskspråkiga lydelsen.

 

 1. TVISTLÖSNING

14.1 Tvist som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för er eller vårt/våra arbetsresultat eller råd ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.

14.2 Oaktat punkt 14.1 har vi alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar samt att på andra sätt driva in förfallna fordringar, t.ex. genom ansökan om betalningsföreläggande hos myndighet.

 

 1. TILLÄMPLIG LAG

Dessa Allmänna Villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör vårt/våra uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt oaktat principer om lagvalsregler som skulle kunna innebära att en annan jurisdiktions regler blir tillämpliga.